Lex Sarah - Höganäs Omsorg AB

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med hjälp av den här e-tjänsten rapporterar du som är anställd inom Höganäs Omsorg AB missförhållande eller risk för missförhållande i den verksamhet där du arbetar.

Du som arbetar inom socialttjänstens område har en skyldighet att rapportera om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden i verksamheten utan att värdera hur allvarlig händelsen är. Skyldigheten att rapportera missförhållanden kallas för lex Sarah och gäller dig som är anställd, uppdragstagare, praktikant eller deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program och som fullgör uppgifter inom Höganäs Omsorg AB.

De missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden som ska rapporteras är sådana som rör den som får, eller kan komma att få, insatser i verksamheten. Om ett ärende istället handlar om verksamheten utan att ha negativ påverkan på en brukare, ska du skriva en avvikelse eller lämna in en synpunkt till din närmsta chef.

Syftet med lex Sarah är att arbeta för att den verksamhet som bedrivs och de insatser som genomförs är av god kvalitet. Skyldigheten att rapportera anges i 14 kapitlet 3 § socialtjänstlagen (SoL) respektive 24 b § lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

 

Vad händer med rapporten sen?

Din rapport går till  registrator inom Höganäs Omsorg AB som registrerar och diarieför rapporten. Om rapporten innehåller personuppgifter omfattas de av sekretess. Den inträffade händelsen utreds enligt gällande föreskrifter och riktlinjer.

När en utredning inleds tar utredaren kontakt med berörda parter för att ta reda på vad som har hänt. Utredningen fokuserar på bakomliggande (ofta organisatoriska eller strukturella) orsaker till det som har inträffat och ska leda  fram till en handlingsplan för åtgärder för att minska risken att en liknande händelse inträffar igen.

Frågor om e-tjänsten

Emma Ahlström
emma.ahlstrom@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Anställd inom Höganäs omsorg AB

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa