Avvikelse SoL och LSS inom Höganäs omsorg AB

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avvikelse är en negativ händelse som har drabbat omsorgstagare. Observera att avvikelser enligt HSL (exempelvis utebliven medicin och fallolycka) inte ska rapporteras via den här e-tjänsten utan i Procapita.  Avvikelsehantering innebär att identifiera, dokumentera och rapportera händelser samt att utreda och åtgärda orsaker för att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten.

All personal ska rapportera händelser som avviker mot beviljade insatser. Exempel på avvikelser kan vara:

  • Bristande omsorg
  • Bemötande
  • Bristande eller avsaknad av genomförandeplan
  • Bristande dokumentation
  • Utebliven insats

Frågor om e-tjänsten

Emma Ahlström
emma.ahlstrom@hoganas.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialforvaltningen@hoganas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Behörig chef

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa