Studiehandledning - ansökan om

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Enligt läroplanen för grundskolan ska undervisningen främja lärandet och kunskapsutvecklingen genom att utgå från elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Studiehandledning på modersmålet är en stödinsats och kan ges antingen i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i form av särskilt stöd.

Nyanlända elever som börjar i grundskolan ska få studiehandledning på modersmålet om det inte är uppenbart onödigt. Studiehandledningen ska ge eleven förutsättningar att nå de kunskapskrav som krävs för att nå behörighet till gymnasiets nationella program. Studiehandledningen får ges på elevens starkaste skolspråk, även om det är ett annat än modersmålet.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa